ثبت لوگو - مشاوره ثبت شرکت

دوشنبه 5 شهریور 1397

تصمیمات مجمع برچند قسم می‏باشد

نویسنده: سامان حسنی   

وظائف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت‎ها‏ را می‏توان در مواد 86 تا 257 قانون تجارت بررسی

تصمیمات مجمع

وظائف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت‎ها‏ را می‏توان در مواد 86 تا 257 قانون تجارت بررسی نمود که در زیر به آن می‏پردازیم:

ماده 86: مجمع عمومی عادی می‏تواند نسبت به تمامی امور شرکت به استثنای مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

ماده 87: در مجمع عمومی عادی حضور بیش از یک دوم، سهامدارانی که از حق رای برخوردارند، ضروری است. در صورتی که در اولین دعوت، این تعداد به حد نصاب نرسد، مجمع با حضور هر عده ای از صاحبان سهامی که حق رای دارند، برای بار دوم تشکیل و تصمیمات لازم اخذ می‏شود. مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید گردد.

ماده 88: در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی، اعتبار دارد. تصمیماتی که جهت انتخاب مدیران و بازرسان، صورت می‏گیرد، با اکثریت نسبی قابل انجام است.

ماده 89: مجمع عمومی عادی باید هر سال یکبار، براساس پیش بینی اساسنامه، برای رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارائی، مطالبات، دیون شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و سایر امور مربوط به حساب‎ها‏ی سال مالی تشکیل شود.

تبصره: اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی، بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی معتبر نیست.

ماده 90: تقسیم سود شرکت در میان سهامداران تنها پس از تصویب مجمع عمومی امکانپذیر است و در صورت وجود منافع، تقسیم 10% سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی می‏باشد.

ماده 91: اگر هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی عادی سالانه را دعوت نکند، بازرس یا بازرسان شرکت باید خود جهت دعوت آنان، اقدام نماید.

ماده 92: هیات مدیره، بازرس یا بازرسان شرکت می‏توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به شکل فوق العاده دعوت کرده که در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت ذکر گردد.

ماده 93: مجمع عمومی هر زمان که مقتضی بداند می‏تواند در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییراتی ایجاد کند. تصمیم مجمع قطعی نیست مگر بعد از آنکه صاحبان این نوع سهم در جلسه حضور پیدا کنند. در صورتی که این دعوت به حد نصاب نرسد، در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این نوع سهام، الزامی است. تصمیم گیری با حضور اکثریت دو سوم آراء اعتبار دارد.

ماده 94: مجمع عمومی تحت هیچ شرایطی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

ماده 95: صاحبان یک پنجم سهام شرکت می‏توانند، دعوت سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید ظرف مدت 20 روز، با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد درخواست را دعوت نماید. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‏توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و آن نیز مکلف خواهند بود تا با رعایت تشریفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت کنند. در غیر این صورت سهامداران می‏توانند بطور مستقیم برای دعوت مجمع اقدام کنند.

ماده 96: در رابطه با ماده 95 دستور مجمع، به صورت موضوعی می‏باشد که در تقاضانامه ذکر شده است. هیات رئیسه مجمع از میان سهامداران انتخاب می‏شود.

ماده 97: در تمامی مراحل دعوت سهامداران برای تشکیل مجامع عمومی، نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری الزامی است.

تبصره: زمانی که تمامی سهامداران در مجمع حضور داشته باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت ضرورتی ندارد.

ماده 98: فاصله میان نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن، حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می‏باشد.

ماده 99: قبل از تشکیل مجمع عمومی هر یک از سهامدارانی که برای حضور در مجمع عمومی تمایل دارند، موظفند تا با ارائه برگه سهم به شرکت مراجعه و ورقه ورود جلسه را اخذ نمایند. لازم به ذکر است که تنها سهامدارانی می‏توانند در مجمع حضور پیدا کنند که برگه ورود دریافت کرده باشند.

ماده 100: در آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی، دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با ذکر ساعت و نشانی کامل انجام می‏شود.

ماده 101: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر تشکیل می‏گردد و رئیس هیات مدیره می‏تواند ریاست مجمع باشد مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا تمامی آنها، جزء دستور جلسه مجمع باشد. در این شرایط رئیس مجمع از میان سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی و ناظران از میان سهامداران انتخاب می‏شوند.

ماده 102: در تمامی مجامع عمومی حضور وکیل سهامدار و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، در حکم حضور سهامدار است. مشروط بر آنکه مدرک وکالت یا نمایندگانی خود را ارئه دهند.

ماده 103: در تمامی مواردی که در این قانون، اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است منظور اکثریت آراء حاضرین در جلسه می‏باشد.

ماده 104: در صورتی که در مجمع عمومی کلیه موضوعات مندرج در دستور مجمع بررسی نشود، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می‏تواند اعلام تنفس کند و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، مشخص نماید. تمدید جلسه محتاج دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت پیدا می‏کند.

ماده 105: مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی بصورت جلسه ای توسط منشی، ترتیب داده می‏شود که هیات رئیسه مجمع آن را امضا می‏کند و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‏شود.

ماده 106: هر گاه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی امور زیر باشد، یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت‎ها‏ ارسال می‏شود:

1- تصویب ترازنامه

2- کاهش یا افزایش سرمایه

3- هر نوع تغییر در اساسنامه

4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

5- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.

 ماده 144: مجمع عمومی عادی موظف است تا در هر سال یک یا چند بازرس را انتخاب نماید. منتخبین موظفند تا طبق این قانون، به وظایف خود عمل نمایند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. همچنین مجمع عمومی عادی می‏تواند در هر زمان که تشخیص دهد، بازرس یا بازرسان را عزل کند، مشروط بر اینکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

تبصره: در تمامی حوزه‎ها‏یی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می‏شود، وظایف مربوط به بازرسی شرکت‎ها‏ را در شرکت‎ها‏ی سهامی عام اشخاصی می‏توانند بر عهده بگیرند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت‎ها‏ ذکر شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت‎ها‏ی سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئین نامه ای می‏باشد که توسط وزارت دارائی و امور اقتصادی پیشنهاد و کمیسیون اقتصاد مجلس آن را تصویب می‏کند.

ماده 145: انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‎ها‏ی سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‎ها‏ی سهامی خاص، براساس ماده 20 این قانون صورت می‏گیرد.

ماده 146: مجمع عمومی عادی یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب می‏نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول بازرسان اصلی، وظایف آنان را بر عهده بگیرند.

ماده 152: اگر مجمع عمومی بدون اخذ گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون بعنوان بازرس مشخص شده اند، صورت دارایی، ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت را تصویب کند، این تصویب از نظر قانونی اعتبار ندارد.

ماده 153: چنانچه مجمع عمومی بازرس مشخص نکرده باشد و یا یک یا چند نفر از بازرسان نتوانند گزارشات خود را ارائه دهند و یا از دادن گزارش امتناع نمایند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب می‏کند تا مسئولیت‎ها‏ی آنان بر عهده بگیرند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.

ماده 256: هیات رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکرده باشد، محکوم به مجازات است.

ماده 257: رئیس و اعضاء هیات رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام را نقش کرده باشند، براساس ماده 255 محکوم به مجازات خواهند شد.

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات